کارگروه پژوهشی

سومین جلسه کارگروه پژوهشی در تاریخ   1398/02/18 برگزار گردید.